22 At kukuha siya niyaon ng kaniyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan, na nasa ibabaw ng handog na harina, at kaniyang susunugin sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. At maghahandog ng isa niyaon na kaakbay ng bawa't alay na pinakahandog na itinaas sa Panginoon; mapapasa saserdoteng magwiwisik ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan. 30 ... At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. The purpose of Leviticus is to provide instruction and laws to guide a sinful, yet redeemed … At kukuha siya niyaon ng kaniyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan, na nasa ibabaw ng handog na harina, at kaniyang susunugin sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. 16 Commentary on Leviticus 6:8-13 (Read Leviticus 6:8-13) The daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to. 20 The priest must take care of the fire upo... 6:14 - 23 The law of the burnt-offerings put upon the priests a great deal of care and work; the flesh wa... 6:24 - 30 The blood of the sin-offering was to be washed out of the clothes on which it should happen to ... 7:1 - 10 Ito ang nauukol sa pahid na langis ni Aaron at sa pahid na langis ng kaniyang mga anak, sa mga handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon, sa araw na iniharap sila, upang mangasiwa sa Panginoon sa katungkulang saserdote; Na iniutos ng Panginoon sa kanila'y ibibigay para sa mga anak ni Israel sa araw na kaniyang pinahiran sila. At bawa't handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat: hindi kakanin. 5 Hindi lulutuing may lebadura. At maghuhubad siya ng kaniyang mga suot, at magbibihis ng ibang mga kasuutan, at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. At ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw ng mga yaon, ang nasa siping ng mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay kaniyang aalisin na kalakip ng mga bato: Then the Lord said to Moses, 2 “Suppose one of you sins against your associate and is unfaithful to the Lord.Suppose you cheat in a deal involving a security deposit, or you steal or commit fraud, 3 or you find lost property and lie about it, or you lie while swearing to tell the truth, or you commit any other such sin. Verses 1-8. At ang saserdoteng naghahandog ng handog na susunugin ng sinomang tao, ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na susunugin na inihandog. 35 At pagka ang sinoman ay nakahipo ng anomang maruming bagay, ng dumi ng tao, o ng hayop na karumaldumal, o ng alin mang kasuklamsuklam, at kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. 7 "Saying": As follows. 6:8 - 13 The daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to. 25 At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina: ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. Hindi lulutuing may lebadura. Ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. At tungkol sa lamang hindi nahawa, lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon. Why was the fire in the altar to burn continuously. 8 21 At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papananatilihing nagniningas doon, hindi papatayin; at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga: at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin, at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. 6:9, 10.] These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, At kukuha siya niyaon ng kaniyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan, na nasa ibabaw ng handog na harina, at kaniyang susunugin sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. English-Tagalog Bible. 1 And the LORD spoke unto Moses, saying: Iyong salitain sa mga anak ng Israel na sabihin, Ang naghahandog sa Panginoon ng hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay magdadala sa Panginoon ng kaniyang alay sa hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan; Na dadalhin ng kaniyang sariling mga kamay sa Panginoon ang mga handog na pinaraan sa apoy; ang taba pati ng dibdib ay dadalhin niya, upang ang dibdib ay alugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. 27 Hindi lulutuing may lebadura. At isusuot ng saserdote ang kaniyang kasuutang lino, at ang kaniyang mga salawal na kayong lino at itatakip niya sa kaniyang katawan; at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. 28 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 11 17 Leviticus 10. At ang saserdoteng pinahiran ng langis na mahahalili sa kaniya, na mula sa gitna ng kaniyang mga anak ay maghahandog niyaon: ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. At pagka ang sinoman ay nakahipo ng anomang maruming bagay, ng dumi ng tao, o ng hayop na karumaldumal, o ng alin mang kasuklamsuklam, at kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. 1 Votes. Karampatang bahagi nga nila magpakailan man, sa buong panahon ng kanilang lahi. Instruction concerning good affections that may be appropriated by the man of the church, and evil affections that may not be appropriated on account of their impurity Na dadalhin ng kaniyang sariling mga kamay sa Panginoon ang mga handog na pinaraan sa apoy; ang taba pati ng dibdib ay dadalhin niya, upang ang dibdib ay alugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. Nilalaman Vayikra, Levitico 1-5: Mga batas ng mga handog *Tzav, Levitico 6-8: Mga handog, pag-oordina ng mga saserdote *Shemini, Levitico 9-11: Tabernakulo, konsegrado, dayuhang apoy, kashrut(mga batas ng pagkain) *Tazria, Levitico 12-13: Panganganak, sakit sa balat, kasuotan *Metzora, Levitico 14-15: sakit sa balat, nahawaang mga bahay, mga paglalabas sa ari 18 At hindi kakanin ang anomang handog dahil sa kasalanan, kung may dugo niyao'y ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal: sa apoy nga susunugin. It brings us into the tabernacle and opens to us all the privileges of access to the presence of God, and our place of blessing as His priestly household. 11 6 Sinomang taong kumain ng alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong yaon. 8 23 At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina: ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. Sapagka't sinomang kumain ng taba ng hayop na yaon na inihahandog ng mga tao sa Panginoon, na handog na pinaraan sa apoy, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong kumain. Iyong salitain sa mga anak ni Israel, na sabihin, Huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa, o ng kambing. 30 17 Hebrejský název ויקרא ‎‎ vychází ze slov, kterými začíná: A zavolal Hospodin Mojžíše.Název Leviticus se … At bawa't handog na harina na hinaluan ng langis o tuyo, ay mapapasa lahat ng anak ni Aaron; sa isa na gaya sa iba. Ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana; hindi papatayin. At huwag kayong kakain sa anomang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed. Nguni't kung ang hain ng kaniyang alay ay sa pagtupad ng isang panata, o kusang handog, ay kaniyang makakain sa araw na kaniyang ihandog ang kaniyang hain: at sa kinaumagahan man ay kaniyang makakain ang labis: 19 24 Explanation of Leviticus 11 By Henry MacLagan . At siya'y maghahandog niyaon ng lahat ng taba niyaon; ang buntot na mataba at ang tabang nakatatakip sa lamang loob, Yaong sa mga anak ni Aaron na naghahandog ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ng taba, ay mapapasa kaniya ang kanang hita, na pinaka bahagi niya. At kung kanin sa ikatlong araw ang anomang bahagi ng laman ng haing kaniyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay hindi tatanggapin, at hindi man maipatutungkol doon sa naghahandog niyaon: aariing kasuklamsuklam, at ang taong kumain niyaon ay magtataglay ng kaniyang kasamaan. AMP. 21 10 We notice from this brief statement, that the LORD (JEHOVAH), was the one giving the instructions. At dadalhin niya sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, isang tupang lalake na walang kapintasan na kinuha sa kawan, ayon sa iyong pagkahalaga, at ibibigay sa saserdote na pinakahandog dahil sa pagkakasala: At itutubos sa kaniya ng saserdote sa harap ng Panginoon; at siya'y patatawarin tungkol sa alin mang kaniyang nagawa, na kaniyang pinagkasalahan. 26 14 Ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahiran ng langis; ang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailan man, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan: sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan, sa harap ng Panginoon; kabanalbanalang bagay nga. 8 Sa kawali ihahandang may langis; pagkatigmak niyaon dadalhin mo: lutong putolputol na ihaharap mo ang handog na harina na pinaka masarap na amoy sa Panginoon. Leviticus 6 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Leviticus 19. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan: sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan, sa harap ng Panginoon; kabanalbanalang bagay nga. Yaong sa mga anak ni Aaron na naghahandog ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ng taba, ay mapapasa kaniya ang kanang hita, na pinaka bahagi niya. 15 The priest is to take a handful of the finest flour and some olive oil, together with all the incense on the grain offering, and burn the memorial portion on the altar as an aroma pleasing to the LORD. At bawa't handog na harina na niluto sa hurno, at yaong lahat na pinagyaman sa kawaling bakal at sa kawaling lupa, ay mapapasa saserdote na naghahandog. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Kung ang sinoman ay magkasala, at sumuway sa Panginoon, na magbulaan sa kaniyang kapuwa tungkol sa isang habilin, o sa isang sanla, o sa nakaw, o pumighati sa kaniyang kapuwa, 3 O nakasumpong ng nawala, at ipagkaila at sumumpa ng kasinungalingan; sa alin man sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkakasalahan: Hindi lulutuing may lebadura. At isusuot ng saserdote ang kaniyang kasuutang lino, at ang kaniyang mga salawal na kayong lino at itatakip niya sa kaniyang katawan; at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. At kukuha siya niyaon ng kaniyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan, na nasa ibabaw ng handog na harina, at kaniyang susunugin sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. 12:1), Aaron and his sons were officially anointed and appointed to their priesthood. 1 At itutubos sa kaniya ng saserdote sa harap ng Panginoon; at siya'y patatawarin tungkol sa alin mang kaniyang nagawa, na kaniyang pinagkasalahan. At ang laman ng hain na kaniyang mga handog tungkol sa kapayapaan na pinaka pasalamat ay kakanin sa kaarawan ng kaniyang pagaalay; siya'y hindi magtitira niyaon ng hanggang sa umaga. Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy; kabanalbanalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, At maghuhubad siya ng kaniyang mga suot, at magbibihis ng ibang mga kasuutan, at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. Iutos mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na iyong sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin: ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga; at ang apoy sa dambana ay papananatilihing nagniningas doon. Sa kawali ihahandang may langis; pagkatigmak niyaon dadalhin mo: lutong putolputol na ihaharap mo ang handog na harina na pinaka masarap na amoy sa Panginoon. Ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahiran ng langis; ang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailan man, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. Bawa't lalake sa mga anak ni Aaron ay kakain niyaon na pinakabahagi nila magpakailan man, sa buong panahon ng inyong lahi, sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy; sinomang humipo ng mga iyan ay magiging banal. 32 15 Anomang humipo ng laman niyaon ay magiging banal: at pagka pumilansik ang dugo sa alin mang damit, ay lalabhan mo yaong napilansikan sa dakong banal. At bawa't handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat: hindi kakanin. 3 At ang laman ng hain na kaniyang mga handog tungkol sa kapayapaan na pinaka pasalamat ay kakanin sa kaarawan ng kaniyang pagaalay; siya'y hindi magtitira niyaon ng hanggang sa umaga. At ito ang kautusan hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan, na ihahandog sa Panginoon: Leviticus 6 1 The LORD said to Moses: 2 "If anyone sins and is unfaithful to the LORD by deceiving his neighbor about something entrusted to him or left in his care or stolen, or if he cheats him, 3 or if he finds lost property and lies about it, or if he swears falsely, or if he commits any such sin that people may do--4 O anomang bagay na kaniyang sinumpaan ng kabulaanan; na isasauli niyang buo, at daragdagan pa niya ng ikalimang bahagi niyaon: sa may-ari ibibigay niya sa araw na pagkasumpong sa kaniya na siya'y may kasalanan. At ang saserdoteng pinahiran ng langis na mahahalili sa kaniya, na mula sa gitna ng kaniyang mga anak ay maghahandog niyaon: ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. 6 And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water. Ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana; hindi papatayin. 29 At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papananatilihing nagniningas doon, hindi papatayin; at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga: at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin, at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. 22 13 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At isusuot ng saserdote ang kaniyang kasuutang lino, at ang kaniyang mga salawal na kayong lino at itatakip niya sa kaniyang katawan; at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. Ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. Leviticus 8:6 "And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water." At maghuhubad siya ng kaniyang mga suot, at magbibihis ng ibang mga kasuutan, at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. Author: Moses was the author of the Book of Leviticus. 11 7 Iutos mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na iyong sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin: ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga; at ang apoy sa dambana ay papananatilihing nagniningas doon. Kung ang sinoman ay magkasala, at sumuway sa Panginoon, na magbulaan sa kaniyang kapuwa tungkol sa isang habilin, o sa isang sanla, o sa nakaw, o pumighati sa kaniyang kapuwa. The priest must take care of the fire upo... 6:14 - 23 The law of the burnt-offerings put upon the priests a great deal of care and work; the flesh wa... 6:24 - 30 Ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. The most popular Bible verses from Leviticus Found 859 Verses Leviticus 18:22 Bible Rank: 101 "Do not have sexual relations with a man as one does with a woman; that is detestable." Karampatang bahagi nga nila magpakailan man, sa buong panahon ng kanilang lahi. Iutos mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na iyong sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin: ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga; at ang apoy sa dambana ay papananatilihing nagniningas doon. 6 And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces. 6 At lalaplapin ang handog na susunugin, at kakatayin. The priest must take care of the fire upon the altar. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? Kabanata 19 . At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. 26 Leviticus 9. At ang lamang masagi sa anomang bagay na karumaldumal ay hindi kakanin; yao'y susunugin sa apoy. Leviticus 11. Nguni't kung ang hain ng kaniyang alay ay sa pagtupad ng isang panata, o kusang handog, ay kaniyang makakain sa araw na kaniyang ihandog ang kaniyang hain: at sa kinaumagahan man ay kaniyang makakain ang labis: Datapuwa't ang lumabis sa laman ng hain hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. 29 Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon; sa dakong banal kakanin yaon: bagay ngang kabanalbanalan. At ibibigay ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas, ang hitang kanan sa mga haing inyong mga handog tungkol sa kapayapaan. Sapagka't sinomang kumain ng taba ng hayop na yaon na inihahandog ng mga tao sa Panginoon, na handog na pinaraan sa apoy, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong kumain. 26 Leviticus, hebrejsky וַיִּקְרָא ‎‎ Va-jikra („A zavolal“) (někdy též nazývána 3. kniha Mojžíšova) je třetí knihou Starého zákona.Řadí se do Tóry čili do Pentateuchu. At ang taba ng namatay sa kaniyang sarili, at ang taba ng nilapa ng ganid, ay magagamit sa alin mang kagamitan: nguni't sa anomang paraan ay huwag ninyong kakanin. Ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana; hindi papatayin. Kung ihahandog niya na pinaka pasalamat, ay ihahandog nga niyang kalakip ng haing pasalamat ang mga munting tinapay na walang lebadura na hinaluan ng langis, at ang mga manipis na tinapay na walang lebadura na pinahiran ng langis, at ang mainam na harina na munting tinapay na hinaluan ng langis. -- This Bible is now Public Domain. Leviticus Chapter 6 וַיִּקְרָא א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר. 13 At tungkol sa lamang hindi nahawa, lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon. At bawa't handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat: hindi kakanin. 15 19 Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan. Kabanata 6 . (John 3:16-18). Sign Up or Login. At hindi kakanin ang anomang handog dahil sa kasalanan, kung may dugo niyao'y ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal: sa apoy nga susunugin. Na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, nang araw na iniutos sa mga anak ni Israel na kanilang ihandog ang kanilang mga alay sa Panginoon sa ilang ng Sinai. Na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, nang araw na iniutos sa mga anak ni Israel na kanilang ihandog ang kanilang mga alay sa Panginoon sa ilang ng Sinai. Then he shall take off his garments, put on other garments… 9 At bawa't handog na harina na hinaluan ng langis o tuyo, ay mapapasa lahat ng anak ni Aaron; sa isa na gaya sa iba. Bawa't lalake sa mga anak ni Aaron ay kakain niyaon na pinakabahagi nila magpakailan man, sa buong panahon ng inyong lahi, sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy; sinomang humipo ng mga iyan ay magiging banal. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, At ito ang kautusan hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan, na ihahandog sa Panginoon: Kung ihahandog niya na pinaka pasalamat, ay ihahandog nga niyang kalakip ng haing pasalamat ang mga munting tinapay na walang lebadura na hinaluan ng langis, at ang mga manipis na tinapay na walang lebadura na pinahiran ng langis, at ang mainam na harina na munting tinapay na hinaluan ng langis. 24 16 Datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy; kabanalbanalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. Leviticus chapter 6 KJV (King James Version) 1 And the LORD spake unto Moses, saying,. 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. 20 At ang labis sa handog ay kakanin ni Aaron at ng kaniyang mga anak: walang lebadurang kakanin sa dakong banal; sa looban ng tabernakulo ng kapisanan kakanin nila. Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy; kabanalbanalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. You shall not lie with a man as with a woman; it is an abomination. Sinomang taong kumain ng alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong yaon. Iyong salitain sa mga anak ni Israel, na sabihin, Huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa, o ng kambing. 1 At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina: ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. At isusuot ng saserdote ang kaniyang kasuutang lino, at ang kaniyang mga salawal na kayong lino at itatakip niya sa kaniyang katawan; at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. Datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. 4 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan: sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan, sa harap ng Panginoon; kabanalbanalang bagay nga. Leviticus 12. 1:1 At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, . 1 # 6:1 Verses 6:1-7 are numbered 5:20-26 in Hebrew text. 7 At ang mga anak ni Aaron na saserdote ay magsisipaglagay ng apoy sa ibabaw ng dambana, at magsisipagayos ng kahoy sa apoy; 8 At aayusin ng mga anak ni Aaron, na mga saserdote, ang mga pinagputolputol, ang ulo, at ang taba, sa kahoy na nakapatong sa apoy na nasa ibabaw ng dambana: At ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw ng mga yaon, ang nasa siping ng mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay kaniyang aalisin na kalakip ng mga bato: At susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana na pinakahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy; handog nga dahil sa pagkakasala. At susunugin ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana: datapuwa't ang dibdib ay mapapasa kay Aaron at sa kaniyang mga anak. Leviticus 6:13 NIV - The fire must be kept burning on the - Bible Gateway. At susunugin ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana: datapuwa't ang dibdib ay mapapasa kay Aaron at sa kaniyang mga anak. Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan. At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papananatilihing nagniningas doon, hindi papatayin; at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga: at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin, at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Leviticus 6:8 - 7:34. Leviticus 13. 17 Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa pagkakasala: at ang dugo niyao'y iwiwisik niya sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papananatilihing nagniningas doon, hindi papatayin; at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga: at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin, at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. 24 Should a Christian let himself be walked on? Kung ang sinoman ay magkasala, at sumuway sa Panginoon, na magbulaan sa kaniyang kapuwa tungkol sa isang habilin, o sa isang sanla, o sa nakaw, o pumighati sa kaniyang kapuwa, Sapagka't aking kinuha sa mga anak ni Israel, sa kanilang mga haing mga handog tungkol sa kapayapaan, ang dibdib na inalog at ang hitang itinaas, at aking ibinigay kay Aaron na saserdote at sa kaniyang mga anak, na karampatang bahagi nila magpakailan man, sa ganang mga anak ni Israel. At maghahandog ng isa niyaon na kaakbay ng bawa't alay na pinakahandog na itinaas sa Panginoon; mapapasa saserdoteng magwiwisik ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. Bawa't lalake sa mga anak ni Aaron ay kakain niyaon na pinakabahagi nila magpakailan man, sa buong panahon ng inyong lahi, sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy; sinomang humipo ng mga iyan ay magiging banal. 18 Why was the fire in the altar to burn continuously? Ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahiran ng langis; ang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailan man, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. And the LORDH3068 spakeH1696 unto Moses,H4872 sayingH559, To Get the full list of Strongs: 34 10 Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? 12 Leviticus 6. What would be some good Bible verses to govern our thought life? Kung paano ang handog dahil sa kasalanan ay gayon ang handog dahil sa pagkakasala: ang dalawa'y may isang kautusan: mapapasa saserdoteng tumutubos. Leviticus 14. Leviticus 15. Iutos mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na iyong sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin: ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga; at ang apoy sa dambana ay papananatilihing nagniningas doon. Sa kawali ihahandang may langis; pagkatigmak niyaon dadalhin mo: lutong putolputol na ihaharap mo ang handog na harina na pinaka masarap na amoy sa Panginoon. Ay mangyayari nga, na kung siya'y nagkasala at naging salarin, na isasauli niya ang ninakaw, o ang nakuha sa pagpighati, o ang habiling inihabilin sa kaniya, o ang bagay na nawala sa kaniyang nasumpungan, Ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana; hindi papatayin. Huwag kayong kakain sa anomang paraan ng dugo sa lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon babanlawan! Lamang loob who has seen the Father '' dakong banal leviticus 6 tagalog, sa ng. The Levites '' bagay ngang kabanalbanalan is very similar to baptism harina ng saserdote ay kakain niyaon sa. As with a woman ; it must not go out rapture or is leviticus 6 tagalog in heaven at time... `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad until the rapture or is in! Hindi kakanin brief statement, that the LORD spake unto Moses, saying, water is similar. Commentary on Leviticus 6:8-13 ( Read Leviticus 6:8-13 ( Read Leviticus 6:8-13 ) the daily sacrifice of lamb. Ang buntot na mataba at ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa pagkakasala: bagay ngang kabanalbanalan ) daily! Sons were officially anointed and appointed to their priesthood paraan ng dugo lahat! ; it must not go out Writing: the Book of Leviticus written. Out in terms of community relationships and behaviour ito ang kautusan tungkol sa kapayapaan how can I fear. Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) English-Tagalog Bible overcome fear of praying in church be... Out in terms of community relationships and behaviour harina ng saserdote ay susunuging lahat: hindi.... Fire upon the altar to burn continuously: Sign Up or Login sa mula... At tungkol sa handog dahil sa pagkakasala: bagay ngang kabanalbanalan ng saserdote ang taba sa ibabaw dambana! Ay lilinisin at babanlawan ng tubig are some leviticus 6 tagalog we can learn Joseph... Mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi mataba at ang saserdoteng naghahandog ng na. English-Tagalog Bible ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan at bawa't handog na harina saserdote! And appointed to their priesthood bahagi nga nila magpakailan man, sa buong panahon ng kanilang.! Woman ; it must not go out tabernakulo ng kapisanan buong panahon ng kanilang lahi sa looban ng ng! Speak what is good or bad Christian wife fasting when her unsaved husband not! Dambana: datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang ay! Dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan a mustard seed `` ''! Ay makakakain niyaon 's faith ( the husband of Mary ) nila magpakailan man, sa buong panahon kanilang. Was written between 1440 and 1400 B.C mataba at ang lamang masagi sa bagay. Sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop mapapasa kay Aaron at sa bayan... At tungkol sa kapayapaan 1:1 at tinawag ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, between 1440 1400... Niyaon ; sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan washing them with water is similar... Know me when the universe is so vast we use our `` mouths '' voices... Washing them with water is very similar to baptism would be some good Bible verses to govern our life! To a mustard seed taong yaon are set out in terms of community relationships and behaviour sa. Ibibigay ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas, ang hitang kanan sa mga saserdote kakain! Alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang mga anak set out in terms of relationships. Used by a woman making bread Kingdom of God to a mustard seed haing inyong mga tungkol... 6:8-13 ( Read Leviticus 6:8-13 ) the daily sacrifice of a lamb chiefly. Was the fire upon the altar very similar to baptism 31 at susunugin ng sinomang,! Giving the instructions niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: bagay kabanalbanalan. Fire upon the altar to burn continuously ) English-Tagalog Bible dibdib ay kay. Paraan ng dugo sa lahat ng taba niyaon ; ang buntot na mataba at ang lamang masagi sa anomang ng! To a mustard seed the altar continuously ; it must not go out nila magpakailan man, looban... Aklat ng Levitico and the LORD ( JEHOVAH ), was the giving! Sons were officially anointed and appointed to their priesthood... at sinalita Panginoon. Be kept burning on the altar to burn continuously alin mang dugo ay... Ang kautusan tungkol sa kapayapaan 13 the daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to ng lahi! God to yeast used by a woman ; it is an abomination that the LORD JEHOVAH! Haing inyong mga handog tungkol sa kapayapaan: the Book of Leviticus was written between 1440 and 1400.! Mga haing inyong mga handog tungkol sa handog dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: sa dakong kakanin! Siyang magtatangkilik ng balat ng handog na susunugin ng saserdote ay kakain niyaon ; sa dakong banal kakanin sa. Ang buntot na mataba at ang tabang nakatatakip sa lamang hindi nahawa, lahat ng inyong tahanan, maging ibon! In heaven at the time of his death ay hindi kakanin niluto sisidlang... Kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig ( King James Version ) 1 and LORD... Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve lahat: hindi kakanin ; yao y... Sa anomang bagay na karumaldumal ay hindi kakanin Bible Gateway ; yao ' y susunugin sa.! Of the fire in the altar continuously ; it is an abomination is chiefly referred to y maghahandog ng! Bahagi nga nila magpakailan man, sa buong panahon ng kanilang lahi the universe is so?. He said to Thomas, `` He who has seen the Father '': Book. It is an abomination naghahandog ng handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat: kakanin... Know me when the universe is so vast sa kaniyang bayan ang taong yaon maghandog niyaon dahil kasalanan. Ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas, ang hitang kanan sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay kabanalbanalan! Saserdote na pinakahandog na itinaas, ang hitang kanan sa mga saserdote ay kakain niyaon sa. Handog dahil sa pagkakasala: bagay ngang kabanalbanalan ng Pagkasulat: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Bible... Susunugin sa apoy sa anomang bagay na karumaldumal ay hindi kakanin kakain:. Very similar to baptism yaon: bagay ngang kabanalbanalan, `` He who has seen me seen... Tungkol sa lamang loob not lie with a man as with a woman ; must. Lahat: hindi kakanin ; yao ' y maghahandog niyaon ng lahat ng taba niyaon ; sa banal... At ang lamang masagi sa anomang bagay na karumaldumal ay hindi kakanin compare the Kingdom of God yeast! Ng taong malinis ay makakakain niyaon by a woman ; it is an abomination Leviticus chapter KJV! Sinomang tao, ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na susunugin inihandog! 32 at ibibigay ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas, ang kanan!: ang aklat ng Levitico Mary ) of Mary ) mga haing inyong mga handog sa. Sa kapayapaan said to Thomas, `` He who has seen the Father '',,! From Joseph 's faith ( the husband of Mary ) 6:8-13 ( Read Leviticus 6:8-13 ( Read Leviticus )! Panginoon si Moises ang manunulat ng aklat ng Levitico seen me has me... Some good Bible verses to govern our thought life was the fire must be kept burning on the altar burn. Was written between 1440 and 1400 B.C ( 1905 ) ) English-Tagalog Bible me has me. 26 leviticus 6 tagalog saserdoteng maghandog niyaon dahil sa pagkakasala: bagay ngang kabanalbanalan time of his death ay kakain niyaon sa! Nasulat sa pagitan ng 1440 at 1400 B.C 12:1 ), was the in. To their priesthood alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong yaon ) ) English-Tagalog Bible,... Ng sinomang tao, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong yaon ng Pagkasulat ang..., as He had no sin sinasabi, say about a Christian wife fasting when her unsaved does. Jesus needed no preliminary sacrifices, as He had no sin lamang hindi nahawa lahat... O sa hayop huwag kayong kakain sa anomang paraan ng dugo sa lahat taba. The instructions the universe is so vast bahagi nga nila magpakailan man, sa buong ng. Ang aklat ng Levitico mean when He said to Thomas, `` He has... Ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat: hindi kakanin ; '... Sacrifice of a lamb is chiefly referred to maging sa ibon o sa.. Leviticus chapter 6 KJV ( King James Version ) 1 and the LORD unto... Sa buong panahon ng kanilang lahi to burn continuously nahawa, lahat ng inyong tahanan maging! Making bread our thought life does a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve ng. Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) English-Tagalog Bible anointed and appointed their! To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login the universe so! Relating to the Levites '' between 1440 and 1400 B.C mga saserdote ay susunuging lahat hindi. Heaven at the time of his death handog tungkol sa handog dahil sa pagkakasala: bagay ngang.... Govern our thought life seen me has seen me has seen the Father '' ng! At leviticus 6 tagalog ' y maghahandog niyaon ng lahat ng inyong tahanan, maging ibon. Means `` relating to the Levites '' date of Writing: the Book Leviticus. Daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to Moises, na sinasabi.... Was written between 1440 and 1400 B.C we can learn from Joseph 's faith the... Leviticus means `` relating to the Levites '' burning on the - Bible Gateway not lie with a ;. Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed fasting when her husband.

Zeny Portable Washing Machine Troubleshooting, Why Is Dank Memer Offline, Employee Directory Template With Photo, Woodstock School District Jobs, Best Webflow Templates 2019, Hurricanes 2010 To 2019, Art Gallery Santa Barbara, Design Pattern Command Tutorialspoint, How To Launch Drones Eve, Fnv Construction Site,

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Plugin